TACS Tours

Tacs +45 41 11 64 46 email: info@tacs.dk

Salgsbetingelser

SALGSBETINGELSER
Rejsebetingelser for rejser med Tacs
Bestilling
Tilmelding kan ske ved e-mail eller telefonisk til Tacs. Rejserne skal være reserveret mindst 1 måned før afrejsen. Tilmelding er bindende for kunden og for Tacs, når depositum er rettidigt indbetalt og Tacs skriftligt har bekræftet tilmeldingen. Kundens indbetaling af depositum bekræfter samtidig at have accepteret de af Tacs skriftligt meddelte og/eller de i kataloget samt de på Tacs hjemmeside oplyste vilkår for rejsen, herunder nærværende rejsebetingelser.

Depositum og betaling
Kunden er forpligtet til at indbetale et depositum for rejsen til Tacs. Depositum på 1.000 kr. pr. rejsende person skal være Tacs i hænde senest 5 dage efter Tacs skriftligt har bekræftet kundens tilmelding af rejsen. Hvis depositum ikke indbetales rettidigt indenfor den angivne frist, er Tacs berettiget til at annullere kundens tilmelding uden forudgående varsel.

Husk ved bestilling at oplyse de rejsendes navne nøjagtigt som angivet i passet. Det fulde ansvar for at navn i pas og rejsedokumenter stemmer overens påhviler kunden, og såfremt der er uoverensstemmelse mellem navn i pas og rejsedokumenter, kan kundens afrejse nægtes uden ansvar for busselskab og Tacs. Afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side med deraf følgende afbestillingsgebyrer til følge.
Såfremt kunden tilmelder sig rejsen mindre end 30 dage før den aftalte rejsedag, skal det fulde beløb for rejsens pris være Tacs i hænde senest 5 dage efter Tacs skriftligt har bekræftet kundens tilmelding af rejsen. Såfremt kunden tilmelder sig rejsen mindre end 8 dage før den aftalte rejsedag, skal betalingsfristen aftales direkte med Tacs.
Betaling, der sker senere end de nævnte forfaldstidspunkter berettiger Tacs til at annullere kundens tilmelding uden forudgående varsel.

Efter depositum er indbetalt på Tacs bankkonto, fremsendes rejsebevis med betalingsfrist for det resterende beløb samt afrejsetidspunkter og ankomsttider. Billetterne fremsendes til kunden så snart Tacs har modtaget det fulde beløb for rejsen.

Betaling af depositum og af restbeløbet bedes foretaget på Tacs bankkonto: 2450-0727 801 111

Kundens særlige ønsker
Særaftaler, baseret på kundens særlige ønsker skal, for at have gyldighed fremgå af aftalen/rejsebekræftelsen eller skal kunne dokumenteres på e-mail sendt til Tacs.
Tacs og kunden er berettigede til at indgå aftaler, der fraviger vilkårene i nærværende generelle rejsebetingelser, herunder fx om kundens bindende tilmelding, indbetaling af depositum og af restbeløbet, samt fristerne herfor, såfremt kunden inden aftalens indgåelse tydeligt informeres om fravigelsen. Særlige aftaler mellem kunden og Tacs, der fraviger de generelle rejsebetingelser for Tacs er gyldige i det omfang disse aftaler klart kan dokumenteres (f.eks. indtalt telefonbesked eller e-mail ).

Pas og visum
Tacs oplysninger gælder for rejsende med dansk pas. Har en rejsende ikke dansk pas, skal dette meddeles Tacs ved tilmeldingen af rejsen, således at Tacs kan vejlede kunden og i øvrigt henvise denne til selv at søge oplysning om de for rejsen krævede formaliteter hos rette lands ambassade. Undlader kunden at afgive sådanne oplysninger ved kundens tilmelding af rejsen, har Tacs intet ansvar for de følger, som eventuelle manglende indrejsedokumenter måtte have for den rejsende, og der kan følgelig ikke gøres noget krav gældende overfor Tacs. Denne ansvarsfraskrivelse gælder også i tilfælde af, at kunden måtte have afgivet sådanne oplysninger ved tilmeldingen af rejsen, og hvor Tacs har henvist den rejsende til selv at søge oplysning om de for rejsen krævede formaliteter.

Kunden gøres særligt opmærksom på, at ved visse rejser udenfor EU stiller nogle lande krav om, at passet skal være gyldigt i minimum 6 måneder efter ankomst til rejsemålet.

Rejse-, Ulykke og bagageforsikring
Danske statsborgere med dansk sygesikringsbevis får dækket nødvendig lægebehandling ved ferierejser i Europa under en måneds varighed. Bemærk at der fra 2008 er nye regler for det gule sygesikringskort, hvormed der ikke dækkes for hjemtransport fra ferierejser. Yderligere er der ikke nogen dækning for lægehjælp/hospitalsophold på rejser udenfor EU. Dette gælder bl.a. for rejser til Montenegro og Kroatien. Tacs anbefaler på det kraftigste, at der tegnes afbestillings – og evt. ferieforsikring hos deres eget forsikringsselskab.

Glemte sager
GÆSTERNE HAR SELV ANSVAR FOR DERES BAGAGE! Kunden opfordres til at tegne en rejseforsikring, der dækker mistet bagage.

Afbestilling/Ændringer af rejsen
Afbestilling af rejsen kan foretages af kunden indtil 60 dage før afrejsedagen dog med tab af indbetalt depositum. Afbestilling af rejsen er først effektiv fra det tidspunkt, Tacs har kundens skriftlige afbestilling i hænde. Afbestilles rejsen fra 60 dage – 14 dage før afrejsedagen skal  50 % af rejsens totalpris samt eventuelle gebyrudlæg betales til Tacs. Ved afbestilling af rejser fra 14 dage før afrejsedagen betales det fulde beløb og den rejsende har ikke krav på godtgørelse.

Tacs anbefaler, at kunden kontakter sit forsikringsselskab og tegner en afbestillingsforsikring der dækker i tilfælde af sygdom/dødsfald hos den rejsende eller nærmeste familie.

Aflysninger og ændringer fra Tacs side
Tacs er berettiget til uden ansvar at aflyse eller afbryde rejsen i fald af truende Force Majeure (herunder fx men ikke begrænset til krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder). I dette tilfælde refunderes rejsens fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning.
Tacs er endvidere berettiget til senest 3 uger før den aftalte afrejsedag at aflyse den tilmeldte rejse ved markant manglende deltagerantal. I et sådant tilfælde har kunden alene krav på refundering af rejsens pris og ikke yderligere erstatning. Priserne er baseret på de i øjeblikket (se prisliste) gældende tariffer og valutakurser. Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den for rejsen aftalte pris bl.a. som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer, ændrede valutakurser mm. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens begyndelse.
Rejseforsikring
Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Tacs anbefaler på det kraftigste at der tegnes en forsikring som dækker omkostningerne i forbindelse med sygdom, eventuel hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar med mere.

Kundens pligter
Kunden har pligt til at kontrollere at de fra Tacs modtagne dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte. Såfremt det ikke måtte være tilfældet, har kunden pligt til uden udgrundet ophold i god tid inden afrejsedagen at informere Tacs herom.
Kunden har pligt til at sørge for gyldigt pas samt eventuelle visum og vaccinationer. Yderligere skal kunden møde rettidigt i overensstemmelse med de i rejseplanens anviste mødetider og i øvrigt rette sig efter hotellets og transportmidlers ordensregler. Det forventes også, at rejsende opfører sig sådan at medrejsende ikke føler sig generet og Tacs kan i ekstremt grove tilfælde bortvise gæsten fra videre deltagelse på rejsen.
Såfremt der opstår problemer på rejsen og under opholdet, skal kunden tage telefonisk kontakt til Tacs, så eventuelle fejl og mangler kan rettes.
Personer med svære psykiske lidelser, svære hjertelidelser og alkoholproblemer bør ikke tage på kurophold. Kørestolsbrugere kan medtages., når der følger en hjælper med. Tacs anbefaler, at folk selv medtager medicin samt den originale emballage af den daglige medicin, lægeudskrifter, undersøgelser og røntgen.

Oplyste priser er TACS priser og inkl. moms. Priserne inkludere bustransport tur/retur inkl. oplyst forplejning, hotelovernatning inkl. morgenmad. Kunden afholder selv alle udgifter forbundet med opholdet, herunder køb af ydelser, forplejning og andet arrangement.

Reklamation
Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til Tacs eller dets stedlige repræsentant så snart manglen konstateres, således at Tacs straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal gøres gældende skriftligt og være Tacs i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning.

Generelt
Kæledyr kan ikke medbringes på Tacs rejser. Optræder gæsten uansvarligt og med gene for andre, kan Tacs nægte gæsten gennemførelse af rejsen og gæsten skal selv sørge for hjemtransport og for egen regning.
Tacs forbeholder sig retten til at bruge andre busselskaber.

 

Lovvalg/værneting
Ethvert krav mellem parterne der udspringer af kundens aftale med Tacs skal afgøres efter dansk ret. Klager der ikke kan afgøres af rejseankenævnet skal afgøres ved Retten i Odense

Med forbehold for trykfejl i brochurer og prislister.
Tacs Business
Cvr. 35324631